У нашој школи 11.10.2022. и 12.10.2022.  наставнице Драгана Богдановић и Драгана Милосављевић одржале су угледни час из Рачунарства и информатике и Математике у образовном профилу економски техничар (прва година). Ученици су имали прилику да повежу знања из Исказне (математичке) логике и Булове алгебре, која се примењује у рачунарству, односно у логичким колима.

На почетку часа, ученици су били подељени у парове и имали су задатак да испитају истинитост исказних формула из угла математике, али су уједно креирали истинитосну таблицу (попуњену у складу са Буловом алгебром ) у програму Word.

Ученици су испитивали таутологију употребом алата Truth Table Generator а потом упоређивали добијене резултате.

Затим су ученици имали задатак да реализују одређене логичке мреже употребом логичких кола И и ИЛИ која су базирана на математичкој конјукцији и дисјункцији. Логичке мреже се цртали у програму Visual Paradigm Online, а потом резулате обрађивали у програму Word.

Поред наведене синтезе, ученици су имали задатак и да анализирају логичке мреже и да за њих напишу одговарајућу излазну функцију, а након тога су је превели и у домен исказне математике.

На крају часа, ученици су на паноу утисака LinoIt оставили своје утиске о реализованом часу. На истом паноу наставница информатике је окачила материјале, као и слике са часа. Линк ка табли је: http://linoit.com/users/DraganaB/canvases/Ugledni%20I4#_=_