Подручје рада:
Трговина, туризам и угоститељство

Смер: Туристички техничар

Степен: IV

У оквиру Техничке школе Ивањица постоји као једно од пет подручја рада Трговина, туризам и угоститељствосмер Туристички техничар.

Кроз ову школу су прошле многе генерације Туристичких техничара које су запослење пронашле широм земље, а један део ученика је са успехом завршио школовање на високим школама како у области струке тако и у другим областима.

Ученици се у оквиру ове струке школују за послове у туристичким агенцијама и рецепцијама хотела. Повећањем броја хотела и туристичких агенција јавља се и потреба за кадровима који се школују на овом смеру.

Током школовања акценат се ставља како на стручне предмете чије је савладавање неопходно за рад у струци, тако и на стране језике. Ученици изучавају два страна језика и то енглески језик који уче сви и руски или француски језик.

Школовање је четворогодишње и по завршеној четвртој години и положеној стручној матури ученици стичу звање туристичког техничара.

Поред теоријске наставе и часова вежби у школи, ученици се упућују и на практичну наставу у туристичке агенције и хотеле.

Turisticki tehnicari praksa 1                 Turisticki tehnicari praksa 2

У оквиру овог смера, кроз различите стручне предмете у области туризма ученици стичу потребна знања и вештине за рад у туристичким објектима попут:

 • организацовања и смештаја туриста у хотелима,
 • припреми и извођењу путовања,
 • давање информација о угоститељски-туристичким пословима,
 • уговарање, обрачунавање и продаја туристичких аранжмана и возних карата,
 • Rent-a-car послова и др.

Знање и вештине који су стечени током школовања, омогућава ученицима овог смера успешан наставак школовања на великом броју факултета и високих школа струковних студија, посебно на онима где се изучава и примењује туризмологија.

Уколико себе видиш као будућег туристичког радника, а желиш да овладаш знањем и вештинама из области туризмологије ми смо право место за тебе.

Trgovina turizam i ugostiteljstvo-2

Смер: Кувар-конобар

Степен: III

У угоститељској струци при Техничкој школи, постоје два смера: кувар, конобар који се образују у трајању од 3 године.

Настава се обавља кроз следеће облике:

 • Теоријска настава (вежбе)
 • Практична настава
 • Практична настава (блок)

Стручне компетенције за овај образовни профил су:

 • Организовање сопственог рада и радног места
 • Одржавање хигијене тела,одела и радног простора
 • Пријем, обрада и складиштење намерница
 • Припрема јела за издавање
 • Декорација јела и тањира
 • Вођење кухињске и административне евиденције
 • Пријем, дочек и услуживање госта

Теоријску наставу ученици изводе у просторијама школе, а практичну наставу са блоком и професионалном праксом у различитим угоститељским објектима (хотел, ресторани, школски ресторан, завод за рехабилитацију…)

Ученици кроз трогодишње образовање стичу знања из области: кулинарства, посластичарства, националнекухиње, услуживања. Након завршене средње школе ови ученици могу наставити образовање на некој од виших школа.

Сваке године, неколико наших ученика наставља школовање, а од осталих који одмах желе да раде многи су веома успешни. Поменућемо само неке од њих који раде на прекоокеанским бродовима, хотелу Хајат, по многим ресторанима у Београду, Дубајиу, Америци. Неки од њих су наставници куварства, услуживања.

Избор могућности при запошљавању је заиста велики и сви они који желе овај посао да раде са љубављу могу пуно да постигну.

Ученици кроз наше часове стичу многе вештине, не само да буду добри конобари и кувари, већ уче естетику, декорацију уз вођење рачуна о хигијенским стандардима.

Циљеви стручног обаразовања:

 • Циљ стручног образовања за образовни профил – кувар је оспособљавање ученика за самосталну припрему, сервирање, декорисање и издавање јела.
 • Циљ стручног образовања за образовни профил – конобар је оспособљавање ученика за самостално услуживање госта храном и пићем.

Увек и на сваком месту морају бити чисти, уреднии са осмехом на лицу, јер управо њихова љубазност и осмех доводe гостa у угоститељски објекат и због њих гост се увек враћа.

Свако јело изнето пред госта мора бити укусно, лепо аранжирано и декорисано, све то пропраћено уз љубазност и осмех конобара.

Trgovina turizam i ugostiteljstvo