Подручје рада:
Машинство и обрада метала

Смер: Машински техничар за компјутерско конструисање

Степен: IV

У ранијем периоду запослени у оквиру конструкционих бироа су за формирање техничке документације користили табле за цртање, рапидографе, шестаре и лењире, што је неминовно доводило до успоравања процеса реализације цртежа, појаве непрецизности и ангажовања већег броја техничких лица.

Данас, примена савремених софтверских пакета и информационих технологија омогућава пројектовање машинских конструкција много лакше него икада у историји машинске индустрије, чиме се елиминишу претходно наведени недостаци.

За ефикасну примену нових технологија потребно је стећи и општа образовна и стручна знања уз примену савремених рачунарских и информатичких достигнућа у области машинства, што управо пружа образовни профил машински техничар за компјутерско конструисање.

Применом савремене рачунарске технике и CAD софтверских пакета, класични прибор за цртање се замењује екраном рачунара, што машинском техничару за компјутерско конструисање омогућава једноставну израду техничких цртежа као и брзу модификацију модела стандардних и нестандарних машинских делова.

Primer
Mehanika 55- Proe
Mehanika 22- Proe
Dijagram2

Настава у оквиру смера за машинске техничаре за компјутерско конструисање се поред класичних учионица обавља и у савремено опремљеним информатичким кабинетима у групама где сваки ученик ради на посебном рачунару.

Masinski tehnicari za K.K. kabinet 1     Masinski tehnicari za K.K. kabinet 2

Током школовања ученици овог смера стичу потребна знања и вештине за прорачун, конструисање и моделирање машинских елемената и конструкција, креирање техничке документације

Наставни програм, поред стицања знања из општих предмета машинске струке (механика, машински елементи, машински материјали, отпорност материјала,…) предвиђа и:

  • рад у Windows OS и MS Office програмском пакету (Word – обрада текста, Excel – табеларна израчунавања, Access – базе података..),
  • стицање oсновних знања из програмирања у програмским језицима Basic и С,
  • рад у AutoCad програму за израду техничких цртежа,
  • коришћење програмског пакета Pro/Engineer за формирање 3D модела, склопова, израду техничких цртежа, визуелизацију…

Знање и вештине који су стечени током четворогодишњег школовања, омогућавају ученицима овог смера успешан наставак школовања на великом броју факултета и високих школа струковних студија.

Смер: Аутомеханичар

Степен: III

У оквиру образовног профила аутомеханичар ученици се оспособљавају да врше уградњу, одржавање и поправку делова на возилима са моторним погоном.

Циљ овог занимања је стицање знања, вештина и навика које ће омогућити ученику да након завршетка образовања, уз минимално време увођења у рад, самостално обавља послове и радне задатке у поменутом занимању.

Преко стручних предмета и практичне наставе, ученици стичу теоријска и практична знања о раду и поправци мотора и моторних возила.

Motor automehanicar

Аутомеханичар може да обавља послове:

  • сервисирања
  • одржавања моторних возила
  • дијагностиковања и отклањања неисправности на возилима
  • растављања и састављања делова и склопова приликом одржавања возила

Школска аутомеханичарска радионица располаже, поред остале опреме, и са уређајем за компјутерску дијагностику аутомобила што значајно утиче на квалитет практичне наставе, јер се ученицима омогућава да поред теоријских знања овладавају и практичним вештинама.

Praksa ucenika

Школовање за овај образовни профил траје 3 године.

Након завршеног трећег разреда ученици полажу завршни испит који се састоји из практичног дела и писања завршног рада.

Стечено знање по завршеном школовању ученицима даје могућност да се запосле у неком од аутомеханичарских сервиса односно предузећа на одржавању моторних возила или да отворе самосталну радионицу.